چراغ الکلی شیشه ای درب دار

5,000تومان

وسیله ای آزمایشگاهی و آرایشگاهی

بدون دود و استریل کردن لوپها و سوزنها